Algemene voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

1.1  Met “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid iedere (rechts) persoon die met comm2move in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door of aan comm2move te leveren diensten. 

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door comm2move uitgebrachte aanbiedingen, verleende opdrachten en aangegane overeenkomsten. Comm2move wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgevers gehanteerde voorwaarden van de hand.

1.3  Afwijkingen op de algemene voorwaarden binden comm2move slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.Een aldus overeengekomen afwijking op deze algemene voorwaarden geldt slechts voor de betreffende opdracht of overeenkomst waarvoor deze afwijking is overeengekomen.

Artikel 2 – Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van comm2move zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een door comm2move uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever binnen 30 dagen schriftelijk geheel en zonder enig voorbehoud of wijziging wordt aanvaard.

2.2 Een door de opdrachtgever aan comm2move verstrekte afwijkende opdracht bindt comm2move pas nadat deze opdracht door comm2move aan opdrachtgever is bevestigd.

2.3 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen comm2move en opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 Het is aan comm2move om te bepalen of en zo ja, onder Welke voorwaarden deze wijzigingen nog kunnen worden geaccepteerd.

2.5 comm2move is gerechtigd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de opdrachtgever in rekening te brengen en indien nodig de termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht te verlengen.

Artikel 3 – Prijzen en tarieven

3.1 Alle aanbiedingen uitgebracht door comm2move en de daaruit voortvloeiende overeenkomst zijn (mede) gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, compleetheid en tijdige toelevering van deze gegevens.

3.2 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. De overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, reiskosten, vervoers- en verzekeringskosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

Artikel 4 – Betaling

4.1 De opdrachtgever dient het gehele door hem verschuldigde bedrag te betalen door middel van storting of overmaking op een door comm2move aangewezen bank- of girorekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de opdrachtgever enig door hem aan comm2move  verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente plus 3% verschuldigd, te berekenen per (gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag. 

4.3 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door comm2move worden gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever af te dwingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 500 euro, zonder dat daarvoor bewijs behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld.

4.4 De opdrachtgever is niet bevoegd op het door hem verschuldigde  bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op comm2move, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 5 – Levertijd

5.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.

5.2 Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn niet te  beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van comm2move. 

5.3 comm2move zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan nakomen binnen de overeengekomen levertijd, aan de opdrachtgever mededeling doen, één en ander zo mogelijk onder opgave van de te verwachten periode waarmee de levertijd zal worden overschreden. 

Artikel 6 – Ingeschakelde derden

6.1 Indien comm2move op verzoek van de opdrachtgever samenwerkt met één of meer anderen c.q. één of meer anderen inschakelt, zal comm2move voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn. 

6.2 comm2move is bevoegd werkzaamheden onder haar leiding door derden te doen uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen ook de  leiding aan derden over te laten, zulks onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1  Indien comm2move toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, zal comm2move na in gebreke te zijn gesteld en te zijn gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en comm2move niet dan wel niet tijdig aan deze sommatie heeft voldaan, enkel gehouden zijn de daaruit voortvloeiende directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van twee maal de opdrachtsom c.q. advieskosten.  

7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval bedrijfsschade, productieverlies, omzet en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de overeenkomst van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 

7.3  comm2move is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van de opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij comm2move in dienst zijnde personeel.

 Artikel 8 – Overdracht

8.1  De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van comm2move niet gerechtigd de rechten voortvloeiende uit enige overeenkomst met comm2move over te dragen aan een derde.

 Artikel 9 – Beëindiging

9.1  Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld of dreigt te worden gesteld, surseance van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is comm2move gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.

9.2  Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1, heeft comm2move tevens het recht op vergoeding door de opdrachtgever van door haar geleden schade, kosten, rente en dergelijke. 

9.3. In aanvulling op artikel 9.2.:

§  Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

§  Het niet deelnemen van de Gebruiker aan een activiteit op die datum, waarop men heeft ingeschreven wordt aangemerkt als annulering. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

§  Bij annulering binnen zes weken voor aanvang is 50% van de Volledige prijs verschuldigd. Annulering binnen drie weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.

Artikel 10 – Gevolgen van vertraging in de uitvoering van de overeenkomst

10.1  De eventuele kosten of schaden bij comm2move ten gevolge van:

§  vertraging in de toelevering van gegevens door of namensde opdrachtgever; en/of

§  vertraging ten gevolge van weersomstandigheden; en/of

§  vertraging in het algemeen buiten de schuld van comm2move,komen voor rekening van de opdrachtgever en worden gefactureerd tegen de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien comm2move door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, dan wel indien deze nakoming daardoor gewijzigd c.q. verzwaard of kostbaarder wordt, behoudt comm2move het recht de uitvoering van verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten, rente en dergelijke kan doen gelden. 

11.2 Als overmacht wordt beschouwd: oorlogsgevaar, brand, bedrijfsstoornis, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, en alle buiten de schuld van comm2move ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdelijk mocht worden verhinderd. 

Artikel 12 – Rangorde

12.1 Voor alle door comm2move uitgebrachte aanbiedingen, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten geldt de navolgende volgorde van voorrang van documenten:

§  de aanbieding, opdracht en/of overeenkomst;

§  deze algemene voorwaarden;

§  de overige in deze algemene voorwaarden van toepassing verklaarde regelingen.

Artikel 13 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen van comm2move en de overeenkomst(en) tussen comm2move en opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank.

Artikel 14 – Prijzen en tarieven

14.1 Het totaalbedrag van de aanbieding is voor beide partijen  bindend. Uitzonderingen hierop zijn:

§  verrekening van meer- en/of minderwerk;

§  verrekening van andere bijbetalingen en inhoudingen, in die gevallen waarin dat bepaaldelijk is voorgeschreven of overeengekomen.

Artikel 15 – Meer- en minderwerk

15.1 Als meerwerk wordt in ieder geval mede beschouwd al hetgeen door comm2move, op verzoek van opdrachtgever wordt geleverd, terwijl minderwerk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld. Het bepaalde in artikel 7:753 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

DETACHERING

Artikel 16 – Toepassing

16.1 Op alle door comm2move uitgebrachte aanbiedingen en gesloten overeenkomsten terzake detachering, zijn tevens de volgende artikelen van toepassing; 16.2, 16.3, 17.1 & 17.2.

16.2 Onder detachering wordt verstaan, het door comm2move ter beschikking stellen van een of meer bij comm2move in dienst zijnde natuurlijke personen (“gedetacheerde(n)”) aan een opdrachtgever teneinde onder diens verantwoordelijkheid, leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten op een overeengekomen plaats. 

16.3 comm2move is jegens de opdrachtgever slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van deze persoon met de kwaliteit voor de overeengekomen periode. Behoudens het voormelde is comm2move niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de opdrachtgever of derden (mede) veroorzaakt door de ter beschikking gestelde persoon/personen. De opdrachtgever zal comm2move vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van vorenbedoelde schade tegen comm2move zullen doen gelden. 

Artikel 17 – Veiligheid

17.1 De opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met  betrekking tot de gedetacheerde(n). De opdrachtgever is jegens de gedetacheerde(n) in dat kader volledig aansprakelijk. De opdrachtgever vrijwaart comm2move uitdrukkelijk voor ieder aanspraak van de gedetacheerde(n) ter zake.

17.2 Indien de opdrachtgever werkzaamheden opdraagt aan de gedetacheerde waarvan de gedetacheerde redelijkerwijs meent dat dientengevolge gevaar voor zijn veiligheid en/of gezondheid valt te duchten, dan is de gedetacheerde gerechtigd die werkzaamheden te weigeren. Comm2move is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de opdrachtgever dientengevolge lijdt, evenmin indien naderhand blijkt dat redelijkerwijs geen gevaar voor veiligheid en/of gezondheid te duchten viel.

Artikel 18 – Geheimhouding & Vertrouwelijkheid

18.1 De opdracht gevende partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

18.2 Daarnaast zal comm2move zich binnen de grenzen van de opdracht inspannen om informatie van opdrachtgever en diens personen strikt vertrouwelijk te behandelen

Algemene informatie
 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn